Mindat Logo

Budunhua Mine, Horqin Right Middle Banner (Ke'erqin Youyi Zhongqi), Hinggan League (Xing'an Prefecture), Inner Mongolia Autonomous Region, ChinaDetailed Mineral List:
Actinolite
Formula: ☐{Ca2}{(Mg,Fe2+)5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Albite
Formula: NaAlSi3O8
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189
Anatase
Formula: TiO2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Andalusite
Formula: Al2(SiO4)O
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
'Apatite'
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
'Biotite'
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Bismuth
Formula: Bi
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Bismuthinite
Formula: Bi2S3
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189
Bornite
Formula: Cu5FeS4
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
'Chlorite Group'
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Covellite
Formula: CuS
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Dyscrasite
Formula: Ag3Sb
Reference: Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831
Epidote
Formula: {Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831
Fluorite
Formula: CaF2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Galena
Formula: PbS
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Galenobismutite
Formula: PbBi2S4
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
'Garnet'
Formula: X3Z2(SiO4)3
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
'K Feldspar'
Reference: Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
'Leucoxene'
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
'Limonite'
Formula: FeO(OH) · nH2O
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Löllingite
Formula: FeAs2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Malachite
Formula: Cu2(CO3)(OH)2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Marcasite
Formula: FeS2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Molybdenite
Formula: MoS2
Reference: Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
'Monazite'
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Muscovite var: Sericite
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Pyrrhotite
Formula: Fe1-xS (x = 0 to 0.17)
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Quartz
Formula: SiO2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Rutile
Formula: TiO2
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Scheelite
Formula: Ca(WO4)
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Siderite
Formula: FeCO3
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Sphalerite
Formula: ZnS
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Tennantite
Formula: Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Tetrahedrite
Formula: Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Reference: Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189
Titanite
Formula: CaTi(SiO4)O
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Mineral Deposits 23(6), 176-189; Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Geoscience 25(5), 819-831; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
Valleriite
Formula: (Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31; Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Mineral Deposits 33(1), 210-222
'Wolframite'
Formula: (Fe2+)WO4 to (Mn2+)WO4
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
'Xenotime'
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Zeolite Group
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31
Zircon
Formula: ZrSiO4
Reference: Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31


47 entries listed. 35 valid minerals.

References

Jianzhong Feng (1992): The isotopic characteristics of polymetallic deposits from Huanggangliang to Meng'entaolegai, eastern Inner Mongolia. Liaoning Geology 6(2), 117-126.

Bingjian Xiao (2000): Geological characteristics and genesis of Budunhua copper deposit in Middle Ke'erqin County, Inner Mongolia. Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31.

Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yi Zhang, Yan Liu, and Peng Hu (2004): Geological features of porphyry copper deposits in China-Mongolia border region and its neighbouring areas. Mineral Deposits 23(6), 176-189 (in Chinese with English abstract).

Mei Zhang, Yusheng Zhai, Cunli Shen, Yonghui Liu, Shuaishi Yang, Degao Zhai, Meijuan Yao, Jianping Wang, Shouguang Wang, Zhengxi Gao, and Ling Zhang (2011): Metallogenic system of copper-polymetallic deposits in the middle-southern part of Da Hinggan mountains, China. Geoscience 25(5), 819-831 (in Chinese with English abstract).

Xinli Wu, Jingwen Mao, and Zhenhua Zhou (2014): Fluid inlcusion study of Jinjiling ore block in Budunhua Cu deposit along middle-south section of Da Hinggan Mountains. Mineral Deposits 33(1), 210-222 (in Chinese with English abstract).

This page is currently not sponsored. To sponsor this page click here.


Mineral and/or Locality  
Search Google  
Copyright © Jolyon Ralph and Ida Chau 1993-2014. Site Map. Locality, mineral & photograph data are the copyright of the individuals who submitted them. Site hosted & developed by Jolyon Ralph. Mindat.org is an online information resource dedicated to providing free mineralogical information to all. Mindat relies on the contributions of thousands of members and supporters. Mindat does not offer minerals for sale. If you would like to add information to improve the quality of our database, then click here to register.
Current server date and time: December 21, 2014 06:56:13 Page generated: March 8, 2014 01:59:10
Mineral and Locality Search
Mineral:
and/or Locality:
Options
Fade toolbar when not in focusFix toolbar to bottom of page
Hide Social Media Links
Slideshow frame delay seconds