Mindat Logo

Poshan Mine, Weishancheng ore field, Tongbai Co., Nanyang Prefecture, Henan Province, China
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.

 


Detailed Mineral List:
Acanthite
Formula: Ag2S
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Baoping Sun, Zongwei Wang, and Yun Wang (2007): Northwestern Geology 40(1), 61-71; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
'Albite-Anorthite Series'
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Amphibole Supergroup
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384
Anatase
Formula: TiO2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Azurite
Formula: Cu3(CO3)2(OH)2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
'Biotite'
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
Bornite
Formula: Cu5FeS4
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11; Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Cerussite
Formula: PbCO3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Chalcophanite
Formula: (Zn,Fe,Mn)Mn3O7 · 3H2O
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384
Chlorargyrite
Formula: AgCl
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11; Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45
'Chlorite Group'
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Copper
Formula: Cu
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Corkite
Formula: PbFe3(PO4)(SO4)(OH)6
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Fluorite
Formula: CaF2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45
Galena
Formula: PbS
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105; Baoping Sun, Zongwei Wang, and Yun Wang (2007): Northwestern Geology 40(1), 61-71; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
'Garnet'
Formula: X3Z2(SiO4)3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Gold
Formula: Au
Reference: Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105
Gold var: Electrum
Formula: (Au, Ag)
Reference: Baoping Sun, Zongwei Wang, and Yun Wang (2007): Northwestern Geology 40(1), 61-71; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Graphite
Formula: C
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Hematite
Formula: Fe2O3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
Hinsdalite
Formula: PbAl3(PO4)(SO4)(OH)6
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Jalpaite
Formula: Ag3CuS2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
Jarosite
Formula: KFe3+ 3(SO4)2(OH)6
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Lead
Formula: Pb
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
'Leucoxene'
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
'Limonite'
Formula: FeO(OH) · nH2O
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
Malachite
Formula: Cu2(CO3)(OH)2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Manganite
Formula: Mn3+O(OH)
Reference: Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45
Miargyrite
Formula: AgSbS2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Muscovite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Muscovite var: Sericite
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Plumbojarosite
Formula: Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Proustite
Formula: Ag3AsS3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
'Psilomelane'
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45
Pyrargyrite
Formula: Ag3SbS3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Pyrolusite
Formula: MnO2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45
Pyromorphite
Formula: Pb5(PO4)3Cl
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45
Pyrrhotite
Formula: Fe1-xS (x = 0 to 0.17)
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105
Quartz
Formula: SiO2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): Geology and Exploration 45(4), 374-384; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Rutile
Formula: TiO2
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Scheelite
Formula: Ca(WO4)
Reference: Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105
Siderite
Formula: FeCO3
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Geology and Prospecting 39(4), 41-45; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229
Silver
Formula: Ag
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Baoping Sun, Zongwei Wang, and Yun Wang (2007): Northwestern Geology 40(1), 61-71; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Silver var: K├╝stelite
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
Smithsonite
Formula: ZnCO3
Reference: Baoping Sun, Zongwei Wang, and Yun Wang (2007): Northwestern Geology 40(1), 61-71
Sphalerite
Formula: ZnS
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Chuanting Zhang (1993): Geology and Prospecting 29(6), 43-48; Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105; Baoping Sun, Zongwei Wang, and Yun Wang (2007): Northwestern Geology 40(1), 61-71; Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geology in China 35(6), 1220-1229; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Sphalerite var: Marmatite
Formula: (Zn,Fe)S
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Stromeyerite
Formula: AgCuS
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11; Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Mineral Deposits 28(1), 63-72
Sylvanite
Formula: (Au,Ag)2Te4
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46; Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
Tetrahedrite
Formula: Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Tetrahedrite var: Argentian Tetrahedrite
Reference: Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46
Weishanite (TL)
Formula: (Au,Ag)3Hg2
Type Locality: Poshan Mine, Weishancheng ore field, Tongbai Co., Nanyang Prefecture, Henan Province, China
Reference: Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105
Zircon
Formula: ZrSiO4
Reference: Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46


60 entries listed. 47 valid minerals. 1 type locality (valid mineral).

References

Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Stratabound features and mineralization process of the Weishancheng gold-silver deposit. Mineral Deposits 3(1), 37-46 (in Chinese with English abstract).

Yuheng Li, Shan Ouyang, and Peixue Tian (1984): Weishanite - a new gold-bearing mineral. Acta Mineralogica Sinica 4(2), 102-105.

Tianwei Guo and Zhongwen Han (1990): Classification of China's major silver deposits. Northeastern Geological Science and Technology Information 11(2), 1-11 (in Chinese).

Chuanting Zhang (1993): Geochemical features and anomaly patterns of the Poshan silver deposit, Tongbai, Henan. Geology and Prospecting 29(6), 43-48.

Lin Ye and Tiegang Liu (2003): Halogen geochemistry of the Poshan independent silver deposit, Henan. Geology and Prospecting 39(4), 41-45.

Baoping Sun, Zongwei Wang, and Yun Wang (2007): Model of primary geochemical anomalies of the Poshan silver deposit in Tongbai County, Henan Province. Northwestern Geology 40(1), 61-71 (in Chinese with English abstract).

Jing Zhang, Yan Yang, Yinghuai Lu, Yanjing Chen, Shouquan Wan, and Hongwei Ma (2008): Geological and geochemical characteristics and genesis of the Poshan silver deposit, Henan Province. Geology in China 35(6), 1220-1229 (in Chinese with English abstract).

Hongmei Li, Junhao Wei, Hongli Wang, Guangling Xiao, Lina Peng, and Fayan Wang (2009): The sources of ore-forming materials in Weishancheng Au-Ag mineralization belt in Tongbai, Henan Province: lead isotope evidences. Geology and Exploration 45(4), 374-384.

Sihong Jiang, Fengjun Nie, Donghui Fang, Yifei Liu, Wanyi Zhang, Dongqing Xu, and Zhijun Zhang (2009): Geochronology of major gold and silver deposits in Weishancheng area, Tongbai County, Henan Province. Mineral Deposits 28(1), 63-72 (in Chinese with English abstract).

Mineral and/or Locality  
Search Google  
Copyright © Jolyon Ralph and Ida Chau 1993-2014. Site Map. Locality, mineral & photograph data are the copyright of the individuals who submitted them. Site hosted & developed by Jolyon Ralph. Mindat.org is an online information resource dedicated to providing free mineralogical information to all. Mindat relies on the contributions of thousands of members and supporters. Mindat does not offer minerals for sale. If you would like to add information to improve the quality of our database, then click here to register.
Current server date and time: December 18, 2014 05:51:36 Page generated: September 29, 2014 21:00:59
Mineral and Locality Search
Mineral:
and/or Locality:
Options
Fade toolbar when not in focusFix toolbar to bottom of page
Hide Social Media Links
Slideshow frame delay seconds